Người Còn Lại Làm Vua

BookMark
1 truyện
  • Thặng Giả Vi Vương [Bác Chiến]

    Thặng Giả Vi Vương [Bác Chiến]

    Tác giả:

    Truyện: 剩者为王 Bởi tỉ lệ sinh có khuynh hướng sụt giảm nghiêm trọng trong suốt gần một thập kỉ, vì vậy đến năm Tiêu Chiến 25 tuổi, các quy định …